پنل کاربری سنتر ایران دارای مشخصات زیر است.

پنل کاربری رایگان با تعرفه 120 ریال به قیمت 0 رایگان  ثبت نام

پنل کاربری عادی با تعرفه 100 ریال به قیمت 21000 رایگان  ثبت نام

پنل کاربری حرفه ای با تعرفه 90 ریال به قیمت 75000 رایگان  ثبت نام

پنل کاربری اقتصادی با تعرفه 95 ریال به قیمت 45000 رایگان  ثبت نام

 

امکانات پنل کاربری سنترایران